• Informacja dla kandydatów

    Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do VI LO im. J. Lelewela w Łodzi zostały udostępnione w siedzibie szkoły w dniu 14.07.2023 r.

    Dodatkowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

    Kandydaci, którzy z przyczyn losowych nie mogli wziąć udziału w przesłuchaniach do klasy tanecznej (5 czerwca) i klasy teatralnej (6 czerwca) mogą dostarczyć materiał prezentujący ich umiejętności na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive) do siedzimy szkoły Łódź, ul. Deotymy 1 w terminie od 27 do 30 czerwca 2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

    Co powinien zawierać film do klasy o profilu teatralnym?

    W pierwszej części nagrania kandydat jest proszony o przedstawienie się oraz wypowiedź na temat swoich zainteresowań i osiągnięć.

    W drugiej części kandydat jest proszony o zaprezentowanie krótkiego repertuaru składającego się z: recytacji (tekst poetycki, proza lub fragment dramatu), śpiewu (może być fragment utworu),  dodatkowo może zaprezentować inne swoje talenty np. taniec, gra na instrumencie. W nagraniu recytacji prosimy o ujęcie ukazujące całą postać kandydata.

    Co powinien zawierać film do klasy o profilu tanecznym?

    W pierwszej części nagrania kandydat jest proszony o przedstawienie się oraz wypowiedź na temat swoich zainteresowań i osiągnięć.

    W drugiej części kandydat jest proszony o zaprezentowanie krótkiego repertuaru tanecznego. W nagraniu prosimy o ujęcie ukazujące całą postać kandydata.

    _________________________________________

    Niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji

    Zapraszamy do siedziby szkoły w dniach od 6 do 10 lipca 2023 r. w godzinach 9.00 - 15.00 w celu uzupełnienia złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

    • kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
    • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

    Kandydatów, chcących dokonać zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym zapraszamy do siedziby szkoły w dniach od 4 do 10 lipca 2023 r. w godzinach do  9.00 do 15.00 . Wzór podania o zmianę preferencji: 

    Zapraszamy do siedziby szkoły kandydatów wraz rodzicami lub prawnymi opiekunami od 14 lipca 2023 od godz. 12:00 do 20 lipca 2023 do godz. 12.00 w celu potwierdzenie woli podjęcia nauki. Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

    1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
    2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
    3. dwóch zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
    4. wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz ze zgodami i deklaracjami kandydata: 

    _________________________________________

    Termin elektronicznej rejestracji kandydatów: 24 kwietnia 2023 r. - 23 maja 2023 r. do godziny 12.00

    Rekrutację elektroniczną na rok szkolny 2023/2024 prowadzi Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) i rekrutacja odbywa się poprzez stronę:

    https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa


    Oferta 2023/2024

     


     

    Klasa turystyczno-krajoznawcza

    Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

    • język polski
    • matematyka
    • język angielski
    • geografia

    Zajęcia dodatkowe: edukacja regionalna, plastyka
    Języki obce: angielski kontynuacja, hiszpański od podstaw
    Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: geografia, język angielski

    W ramach edukacji regionalnej uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach, lekcjach terenowych i warsztatach na terenie naszego województwa, kraju, a nawet świata. Oferujemy możliwość uczestniczenia w wykładach organizowanych przez Wydział Geograficzny UŁ, programie Erasmus+. Szkoła współpracuje również z Regionalną Organizacją Turystyczną woj. łódzkiego oraz Liceum Ogólnokształcącym w Paphos na Cyprze. 

    Nauka w tej klasie daje możliwość zdawania matury na poziomie rozszerzonym z geografii, jęz. angielskiego. Dzięki takiemu wyborowi uczniowie mogą studiować np.: turystykę i rekreację, ekonomię, marketing i zarządzanie, archeologię, architekturę krajobrazu, budownictwo, logistykę, itp.

    Klasa turystyczna to propozycja dla osób otwartych i ciekawych świata, lubiących aktywnie spędzać czas wolny i myślących o interesującym zawodzie.

    kajaki


     

    Klasa teatralna

    Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

    • język polski
    • matematyka
    • język obcy
    • historia

    Zajęcia dodatkowe: warsztaty teatralne, impostacja głosu, chór, muzyka, wiedza o teatrze i filmie
    Języki obce: angielski kontynuacja, francuski od podstaw
    Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, historia

    W klasie teatralnej, pod fachowym okiem specjalistów, odbywają się warsztaty teatralne, zajęcia z emisji głosu oraz  wiedzy o teatrze. Integralną częścią programu są również zajęcia w chórze i zespole szantowym "Piranie" zajęcia taneczne oraz praca w szkolnym kole teatralnym.

    Uczniowie klasy „b” uczestniczą w różnych konkursach teatralnych, np. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, na których uzyskują liczne nagrody. Młodzież uświetnia swoimi występami uroczystości organizowane w naszym mieście, na przykład podsumowanie konkursów o randze wojewódzkiej, uroczyste zakończenia roku szkolnego z udziałem władz miasta i władz oświatowych, Dni Morza w Łodzi.

    Kandydaci do klasy pierwszej z edukacją teatralną powinni przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który odbędzie się w szkole (ul. Deotymy 1). Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy o profilu teatralnym odbędzie się 6 czerwca 2023 r. Kandydaci proszeni są o kontakt z sekretariatem liceum w celu ustalenia godziny sprawdzianu. Telefon do sekretariatu liceum: 42 684-22-20.

    Sprawdzian polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu krótkiego programu artystycznego, który powinien zawierać fragment prozy lub poezji i piosenkę. Kandydat dodatkowo może pochwalić się swoimi umiejętnościami (gra na instrumencie, taniec, monolog i inne dodatkowe osiągnięcia). Kandydaci dzień i godzinę sprawdzianu ustalają dzwoniąc do sekretariatu szkoły (tel. 42 684 22 20).

    Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas z edukacją teatralną pozwoli zorientować się, czy zdający posiada predyspozycje konieczne do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Preferowana jest również ocena co najmniej dobra z języka polskiego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

    Absolwenci klas „b” mają ułatwiony start na studia związane z profilem teatralnym. Ponadto mogą podjąć studia uniwersyteckie na kierunkach: kulturoznawstwo, filologia polska, romanistyka, dziennikarstwo, historia, socjologia, etnologia, psychologia i pedagogika.

    klasa teatralna


     

    Klasa nowe media

    Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

    • język polski
    • matematyka
    • język angielski
    • wiedza o społeczeństwie

    Zajęcia dodatkowe: dziennikarstwo i nowe media, filozofia, grafika komputerowa i multimedia
    Języki obce: angielski kontynuacja, włoski od podstaw
    Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, język angielski

    W tej klasie będzie realizowany rozszerzony program nauczania języka polskiego i języka angielskiego, a dodatkowe zajęcia - dziennikarstwo i nowe media oraz grafika komputerowa i multimedia pozwolą zdobyć wiedzę oraz umiejętności dające możliwości rozwoju w branży medialnej. Pod kierunkiem zawodowej dziennikarki uczniowie będą uczyć się warsztatu - redagować teksty, audycje oraz tworzyć materiały multimedialne. Efekty własnej pracy można będzie prezentować w gazetce szkolnej, radiowęźle, a także na stronach internetowych. Rozwijanie dziennikarskich pasji umożliwi również prowadzona przez naszą szkołę współpraca z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ.

    Uczniowie po ukończeniu tej klasy mogą poszerzać swoja wiedzę na następujących kierunkach UŁ: Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, Dziennikarstwo międzynarodowe, Nowe media i kultura cyfrowa, Socjologia, Okcydentalistyka.

    nowe media konferencja

     

    Klasa filmowo-taneczna

    Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

    • język polski
    • matematyka
    • język angielski
    • geografia

    Zajęcia dodatkowe: warsztaty filmowe, historia filmu, historia sztuki, filozofia nauki, warsztaty taneczne
    Języki obce: angielski kontynuacja, włoski od podstaw
    Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, język angielski

    Klasa z edukacją filmową i taneczną. Przedmiot rozszerzony w tej klasie to język polski i język angielski. Zajęcia dodatkowe to: warsztaty filmowe, taneczne, historia filmu. Języki obce to angielski kontynuacja i włoski od podstaw. 

    Uczniowie są podzieleni na dwie grupy: pierwsza grupa uczestniczy w warsztatach filmowych, druga w warsztatach tanecznych. Wszystkie pozostałe przedmioty są realizowane wspólnie dla grupy filmowej i tanecznej zgodnie z podstawą programową.

    To, co wyróżnia grupę filmową w klasie z edukacją filmowo-taneczną to możliwość realizacji etiud filmowych pod okiem filmoznawcy Michała Dondzika. Ponadto w programie znajdują się zajęcia z historii filmu, podczas których młodzi adepci sztuki filmowej poznają dzieje kina od Braci Lumière do Quentina Tarantino. Absolwenci klasy mają wstępny warsztat do egzaminów do szkoły filmowej oraz innych kierunków artystycznych.

    Kandydaci do klasy pierwszej z profilem tanecznym powinni przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który odbędzie się w szkole (ul. Deotymy 1). Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy o profilu tanecznym odbędzie się 5 czerwca 2023 r. Kandydaci proszeni są o kontakt z sekretariatem liceum w celu ustalenia godziny sprawdzianu. Telefon do sekretariatu liceum: 42 684-22-20.

    Informacje o zakresie sprawdzianu uzdolnień kierunkwoych znajdują się w regulaminie: link do regulaminu.

    Edukacja w klasie tanecznej otwiera perspektywy studiów na kierunkach artystycznych: aktorstwo, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo oraz na kierunkach związanych z tańcem i ruchem na Akademii Muzycznej: rytmika, musical, choreografia i techniki tańca, somatyka w tańcu i terapii czy taniec nowoczesny. Program zajęć na warsztatach tanecznych obejmuje: podstawy ruchu scenicznego, podstawowe elementy techniki tańca klasycznego, koordynacje ruchową, improwizację, taniec nowoczesny, ćwiczenia przestrzenne, pracę z gestem, rekwizytem i dźwiękiem, technikę ruchu Witolda Jurewicza, elementy tańca jazzowego, elementy rytmiki. Na zajęciach tanecznych pracujemy nad świadomością ciała, poznajemy ruch w przestrzeni, uczymy się rytmu i rozmieszczenia akcji w przestrzeni. Zajęcia mają na celu zapoznanie z zasadami ruchu i gestu scenicznego oraz opanowanie podstawowej sprawności ruchowej umożliwiającej wykonanie choreografii.

    ucznnice z profesorem na tle muzeum kinematografiiklasa taneczna


     

    Klasa prozdrowotna

    Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

    • język polski
    • matematyka
    • język angielski
    • biologia

    Zajęcia dodatkowe: edukacja zdrowotna, język łaciński i kultura antyczna
    Języki obce: angielski kontynuacja, hiszpański od podstaw
    Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, język angielski, język łaciński dla biologa

    W klasie prozdrowotnej możesz poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowia i czynników zagrażających zdrowiu. Rozwijane będą tu umiejętności i postawy, które ułatwiają dokonywanie pozytywnych wyborów dotyczących zdrowego stylu życia. Proponujemy ciekawe spotkania ze specjalistami, uczestnictwo w programach, projektach i konkursach prozdrowotnych.

    Rekomendowane kierunki studiów: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, biologia, biotechnologia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, agroturystyka, dietetyka, kosmetologia, technologia żywienia, inżynieria biomedyczna, menedżer żywności i żywienia, inżynieria biomedyczna, wychowanie fizyczne, medycyna i stomatologia.

    Przykłady bloków tematycznych : dietetyka, gimnastyka relaksacyjna, korekcja wad postawy, równowaga hormonalna organizmu człowieka i jej zaburzenia, podstawowa wiedza o interpretacji badań lekarskich, podstawy pielęgnacji ciała, zdrowie psychiczne, ekologia i współczesne zagrożenia świata, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, profilaktyka prozdrowotna.

    Sposoby realizacji bloków tematycznych: sesje plakatowe, dyskusje, debaty,  prezentacje multimedialne, konkursy prozdrowotne, wystawy, realizacje programów profilaktyki zdrowotnej i psychoedukacyjnych, warsztaty i wycieczki tematyczne, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin.

    Współpraca z: Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Okręgową i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Okręgową Stacją Krwiodawstwa, Współpraca z Uniwersytetem Medycznym, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, SP ZOZ Centralnym Szpitalem  Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Stomatologia.

    ćwiczenia uczniów