• Kalendarium ważniejszych wydarzeń w historii szkoły

    Rok 1945

    1 września – obok istniejących już w tym budynku szkół podstawowych rozpoczęły pracę Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne.

    Rok 1946

    31 sierpnia – powołanie Szkoły Ogólnokształcącej nr VI – jedenastolatki, pracującej w systemie dziennym i wieczorowym.

    Rok 1948

    Powstanie VI Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej – stopnia podstawowego i licealnego.

    Rok 1951

    Powołanie VI Liceum Ogólnokształcącego.

    Rok 1961

    7 października nadano liceum imię Joachima Lelewela. Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar.

    Rok 1965

    17 marca – uroczystość z okazji 20 lat istnienia szkoły.

    Rok 1966

    19 listopada – odsłonięcie w przedsionku szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej J. Lelewelowi.

    Rok 1969

    Powstanie w szkole laboratorium do nauki języka francuskiego.

    Rok 1974

    Powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, skupiającego VI Liceum Ogólnokształcące,    VI Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących i Szkołę Podstawową Nr 83.

    Rok 1975

    26 kwietnia koncertuje w szkole Konstanty Andrzej Kulka. 15 grudnia ponownie odwiedza szkołę na zaproszenie Szkolnego Koła Przyjaciół Muzyki Poważnej.

    Rok 1977

    22 marca - pierwsze obchody Dnia Patrona Szkoły.

    Rok 1980

    19 marca na parterze budynku odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Joachimowi Lelewelowi, która była powiększeniem powstałego znaczka szkoły.

    Rok 1981

    Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Od tego momentu Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną.

    We wrześniu powołano Szkolne Koło Ligi Morskiej.

    Rok 1984

    1 września obok języka francuskiego i rosyjskiego wprowadzono naukę języka angielskiego.

    22 marca odsłonięto przed szkołą pomnik LUDZIOM MORZA.

    Rok 1987

    Otwarcie pracowni komputerowej.

    Rok 1989

    14 czerwca szkołę odwiedziła Danuta Kobylińska – Walas, jedyna w Polsce kobieta - kapitan żeglugi wielkiej.

    Rok 1990

    1 września naukę rozpoczęła pierwsza klasa humanistyczna o poszerzonej edukacji teatralno-filmowej. Wraz z powstaniem tej klasy zaistniał chór szkolny i reaktywowano nauczanie języka łacińskiego. Klasa ta cieszy się dużym zainteresowaniem do chwili obecnej.

    Utworzenie szantowego zespołu Piranie.

    Rok 1993

    22 marca – otwarcie Muzeum Morskiego.

    Rok 1994

    1 września utworzono klasę z programem DELF, który realizowany był do roku 2003.

    Oddano do użytku siłownię szkolną.

    Rok 1995

    26 kwietnia - jubileusz 50-lecia szkoły.

    29 kwietnia – I Zjazd Absolwentów.

    Rok 1997

    19 kwietnia szkoła otrzymała trzeci sztandar w swoich dziejach ufundowany przez dyrekcję, radę pedagogiczną, administrację, rodziców, uczniów i absolwentów z wyhaftowaną sentencją pióra naszego patrona: Niech każdy Polak na swoim miejscu działa, co tylko może.

    Rok 1999

    Wprowadzenie nowego programu innowacyjnego Edukacja zdrowotna, który realizowany był do roku 2000.

    Rok 2000

    W marcu Zarząd Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej nadaje szkole najwyższe wyróżnienie honorowe – Łódzką Komandorię Ligi Morskiej i Rzecznej.

    Wprowadzamy do realizacji innowację o charakterze programowym Wiedza o regionie, która realizowana była do roku 2014.

    Rok 2002

    Wprowadzenie nowego programu innowacyjnego Edukacja europejska, który realizowany był do roku 2012.

    Rok 2003

    Szkoła otrzymuje w ramach ministerialnego projektu: „Pracownia komputerowa w każdej szkole” nowoczesną pracownię komputerową i multimedialną.

    Po raz pierwszy wręczono absolwentom dyplom „ZŁOTEJ MATURY” w 50 – lecie otrzymania świadectwa dojrzałości.

    Rok 2004

    Szkoła otrzymuje certyfikat „Szkoła z klasą” w ramach akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta RP A. Kwaśniewskiego.

    Wprowadzono język hiszpański jako kolejny obcy język nauczany w naszej szkole.

    Rok 2005

    Z inicjatywy absolwentów (rocznik 1955) powstaje pracownia języka polskiego im. Adama Szczerbowskiego – pierwszego dyrektora szkoły.

    Z inicjatywy Rady Pedagogicznej ufundowano i odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci nieżyjących już, wieloletnich nauczycieli naszej szkoły.

    Muzeum Morskie powiększa swoje zbiory o dużą ekspozycję okolicznościowych medali.

    11 czerwca obchodzono uroczyście 60 rocznicę powstania szkoły.

    Rok 2006

    Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego po raz pierwszy, z okazji Dnia Patrona wręczono nauczycielom LELEWELKI ( w różnych kategoriach).

    Szkoła otrzymuje Centrum Informacji Multimedialnej do biblioteki szkolnej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Projektu Współfinansowanego przez Unię Europejską.

    1 września naukę rozpoczęła pierwsza klasa z edukacją dziennikarską. Program ten realizowany jest do chwili obecnej.

    Rok 2008

    Szkoła otrzymuje drugą pracownię komputerową w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Projektu Współfinansowanego przez Unię Europejską.

    17 czerwca otrzymujemy certyfikat ORGANIZACJA INNOWACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2007/2008.

    Rok 2009

    W szkole odbywa się wizyta przygotowawcza do Partnerskiego Projektu Comenius,  w którym uczestniczą szkoły z Hiszpanii i Włoch.

    W ramach wymiany międzynarodowej przez pięć dni gościmy 10–cio osobową grupę młodzieży z Hiszpanii.

    Wprowadzamy do realizacji innowację o charakterze programowym Geografia z elementami turystyki, która realizowana jest do roku 2015.

    Rok 2010

    Obchody 65 rocznicy powstania szkoły.

    Rok 2012

    W listopadzie w naszej szkole zaczynamy realizację międzynarodowego, wielopartnerskiego projektu „Europejskimi szlakami na drogę sukcesu” w ramach programu Comenius. Uczniowie wraz  z nauczycielami przez 2 lata wyjeżdżali do różnych krajów europejskich, biorących udział w projekcie: Hiszpania, Litwa, Włochy, Francja, Rumunia, Turcja.

    Rok 2013

    Po raz pierwszy bierzemy udział w NOCY MUZEÓW. Nasze Muzeum Morskie obejrzało ponad 200 osób. Wsparci przez Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej i Rzecznej przygotowaliśmy z tej okazji okolicznościowe wystawy i wykłady oraz występy zespołu szantowego Piranie.

    1 września otwieramy klasę z edukacją filmową, w której realizujemy nowe programy autorskie.

    Rok 2014

    Otwarcie pod salą gimnastyczną nowej siłowni i sal do ćwiczeń fitness.

    Rok 2015

    We wrześniu rozpoczynamy realizację międzynarodowego projektu AKCJA w ramach programu Erasmus+.

    26 września - uroczyste obchody 70 rocznicy powstania szkoły.

    Rok 2018

    Dyrektorem szkoły zostaje mgr Małgorzata Caban

    Rok 2019

    Z dniem 1 września 2019 r. zmieniamy siedzibę szkoły z ulicy Podmiejskiej 21 na ulicę Deotymy 1 w Łodzi